Konsultacja wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji budownictwo

Konsultacja wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji budownictwo

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro

Przedmiot zamówienia
W Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, trwają prace nad wstępnym projektem i zasadami opisu kwalifikacji. Przewidziana jest konsultacja proponowanych rozwiązań z przedstawicielami wybranych środowisk branżowych. Planowane jest powołanie zespołu konsultacyjnego skupiającego osoby posiadające szeroką wiedzę na temat kwalifikacji funkcjonujących w branży budowlanej.

Konsultacje wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji z przedstawicielami wybranych środowisk branżowych pozwolą zweryfikować użyteczność, uniwersalność i przejrzystość proponowanych rozwiązań, szczególnie tych dotyczących:

 • zasad tworzenia i kryteriów oceny uzasadnienia istnienia kwalifikacji (wykazywania jej realności oraz adekwatności do aktualnych potrzeb społecznych i gospodarczych),
 • zasad opisu i formułowania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 • zasad szacowania nakładu pracy niezbędnego do osiągnięcia kwalifikacji.

Współpraca z przedstawicielami wybranych środowisk branżowych pozwoli również:

 • opracować rekomendacje dotyczące konspektu szkolenia ekspertów z zakresu opisu kwalifikacji,
 • opracować rekomendacje dotyczące tworzenia i organizacji pracy zespołów eksperckich oceniających uzasadnienie istnienia kwalifikacji,
 • opracować rekomendacje dotyczące tworzenia i organizacji pracy zespołów eksperckich przygotowujących projekt opisu kwalifikacji,
 • opracować rekomendacje dotyczące tworzenia i organizacji pracy zespołów eksperckich oceniających projekt opisanej kwalifikacji,
 • oszacować nakład pracy niezbędny do dostosowania opisu istniejącej kwalifikacji do założeń krajowego systemu kwalifikacji,
 • oszacować nakład pracy niezbędny do opracowania projektu nowej kwalifikacji zgodnie z założeniami krajowego systemu kwalifikacji.

Efekty pracy zespołu konsultacyjnego zostaną przedstawione w formie pisemnego opracowania.

Termin realizacji zamówienia

marzec – czerwiec 2014 (4 miesiące od podpisania umowy)

Warunki udziału w postępowaniu

 • Doświadzenie:
 1. doświadczenie w pracy nad tworzeniem opisów kwalifikacji lub zawodów funkcjonujących w branży budowlanej,
 2. doświadczenie w realizacji kształcenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji funkcjonujących w branży budowlanej lub doświadczenie w opracowywaniu wymagań egzaminacyjnych dla kwalifikacji funkcjonujących w branży budowlanej;
 • Wiedza:
 1. szeroka wiedza na temat kwalifikacji funkcjonujących w branży budowlanej, w tym wymaganych dla nich efektów uczenia się (kształcenia), zasad uzasadnienia ich istnienia, procedur ich nadawania,
 2. wiedza na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji i krajowego systemu kwalifikacji.

  Wymagane dokumenty:

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

 • Curriculum Vitae,
 • Deklarację udziału zawierającą informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie

  Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane pod względem kryteriów opisanych w punkcie 3 według poniższej punktacji:

 • Doświadczenie – maksymalna liczba 50 punktów, w tym:
 1. maksymalna liczba 25 punktów,
 2. maksymalna liczba 25 punktów,
 • Wiedza – maksymalna liczba 50 punktów, w tym:
 1. maksymalna liczba 25 punktów,
 2. maksymalna liczba 25 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 100 punktów.

Po wyborze ofert spełniających kryteria będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny.

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:

 • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych
 • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,            01-180 Warszawa
 • lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać w terminie do 24 lutego 2014 roku.

 

 
Informację wytworzył: Sylwia Walicka
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 17.02.2014
Data udostępnienia: 17.02.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Opis kwalifikacji_Deklaracja udziału_budownictwo.doc)Opis Kwalifikacji. Deklaracja udziału [2014-02-17]35 Kb

Dodatkowe informacje