Współpraca w zakresie opracowania katalogu metod diagnozy dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl
Przedmiot zamówienia:
Współpraca w zakresie opracowania katalogu metod diagnozy dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – badanie funkcji wzrokowych, wzrokowo-przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki.
Współpraca będzie polegała na:
•    samodzielnym opracowaniu części katalogu dotyczącej narzędzi do badania funkcji wzrokowych, wzrokowo-przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki;
•    konsultacji części katalogu dotyczącej zasad diagnozowania,
•    konsultacji części katalogu dotyczącej zagadnień związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w diagnozie,
•    opracowaniu dobrych praktyk diagnostycznych.
Liczba Wykonawców: 1
Termin realizacji zamówienia
30.04.2014

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
•    mieć wykształcenie wyższe psychologiczne,
•    mieć min. 15-letnie doświadczenie w pracy zawodowej psychologa zajmującego się diagnostyką dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej obejmującej swym zasięgiem miejscowości wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców
•    mieć zainteresowania naukowe (potwierdzone stopniem doktora lub otwartym przewodem doktorskim) z zakresu powiązania zagadnień trudności w uczeniu się z funkcjami wzrokowymi,
•    być autorem min. dwóch publikacji naukowych z zakresu diagnozy psychologicznej dzieci.
Ukończone studia kwalifikacyjne w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej będą dodatkowym atutem. Również szkolenia i certyfikaty z zakresu diagnostyki dzieci z zburzeniami funkcji wzrokowych, wzrokowo-przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki będą dodatkowym atutem.

Termin składania ofert
25.03.2014 do godz. 15:30

Informację o kryteriach oceny ofert:
Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie kryteriów: dodatkowe studia, szkolenia oraz publikacje naukowe/wystąpienia konferencyjne (70%) oraz ceny (30%).
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty.
1) Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 00, faks 22 241 71 11) lub e-mail (podpisane skany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o dzieło.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kilkoma Wykonawcami oraz dostosowania liczby zleconych sesji w zależności do złożonych ofert, ich wzajemnej konkurencyjności oraz własnych potrzeb.

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 19.03.2014
Data udostępnienia: 19.03.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (załącznik 1 wzór formularza oferty.docx)01. Wzór formularza oferty[2014-02-19]11 Kb
Pobierz plik (Załącznik 2 wzór CV.docx)02. Wzór CV[2014-02-19]12 Kb

Dodatkowe informacje