Nabór Ekspertów zewnętrznych w kodowaniu odpowiedzi uczniów z badaniu międzynarodowym

Zasady naboru Ekspertów zewnętrznych w kodowaniu odpowiedzi uczniów w badaniu międzynarodowym


I. Wymagania ogólne
    
1.    W związku z realizacją  międzynarodowego Badania PISA Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (adres: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa) – dalej również „Instytut”, zaprasza do współpracy Ekspertów posiadających doświadczenie w kodowaniu odpowiedzi uczniów w zadaniach w badaniu międzynarodowym.
2.    Eksperci powoływani będą do dnia 15.05.2014 r.

II. Obszar współpracy

1.    Eksperci powoływani są w celu przeprowadzenia kodowania odpowiedzi uczniów w zadaniach z badania międzynarodowego.
2.    Obszary tematyczne dla Ekspertów dotycząc następujących zakresów:
a.    Rozumowanie w naukach przyrodniczych
b.    Matematyka
c.    Czytanie i interpretacja
d.    Umiejętności ekonomiczne

3.    Poprzez przeprowadzenie kodowania rozumie się:
a.    Zapoznanie się z treścią zadań oraz kluczy kodowych.
b.    Udział w szkoleniach do wszystkich kodowanych przez Eksperta zadań.
c.    Kodowanie  odpowiedzi udzielonych  przez uczniów, zgodnie z kluczem kodowym.
d.    Konsultacje z osobami prowadzącymi kodowania.
e.    Weryfikacja kluczy kodowych, nanoszenie uwag.
4.    Przy wykonywaniu zleconych zadań Eksperci kierują się obok wytycznych Instytutu własną wiedzą i doświadczeniem oraz intuicją naukową.
5.    W szczególności do obowiązków Eksperta należy:
a)    Osobisty udział we wszystkich szkoleniach z zadań kodowanych przez Eksperta we wskazanym terminie na terenie Instytutu.
b)    Osobiste kodowanie zarówno w formie papierowej jak i na komputerach odpowiedzi uczniów we wskazanym terminie na terenie Instytutu.
c)    Stosowanie się do zasad i logiki  kodowania opisanych w kluczach kodowych przygotowanych przez  międzynarodowe konsorcjum badawcze.
d)    Zachowania poufności zadań i procedur.

III. Wymagania szczegółowe dotyczące kandydatów na Ekspertów

1.    Kryterium obligatoryjne:
a.    posiadanie tytułu zawodowego magistra (lub tytułu równorzędnego) lub posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego w zakresach odpowiadającym obszarom tematycznym (por. pkt. II.2), w ramach których Ekspert będzie realizował zlecone czynności.
b.    Doświadczenie w kodowaniu w zakresie matematyki, j. polskiego lub przedmiotów przyrodniczych.

2.    Kryteria pożądane:
a.    Doświadczenie w kodowaniu (ocenie odpowiedzi uczniów w oparciu o klucz kodowy) co najmniej 2 razy w międzynarodowym badaniu edukacyjnym.  
b.    Doświadczenie w pracy z oceną, recenzją zadań testowych.
c.    Umiejętność pracy w grupie, analityczne myślenie.

3.    Do postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy spełniają kryterium obligatoryjne.
4.    Na listę Ekspertów zostaną wpisani kandydaci, którzy spełniają kryterium obligatoryjne i przynajmniej jedno kryterium pożądane.
5.    Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów wymaganych przez Instytut jako potwierdzenie spełniania kryteriów pożądanych zostały opisane w formularzu Wniosku.

IV. Zasady prowadzenia naboru
1.    Ogłoszenie o naborze na Ekspertów zostanie zamieszone na stronie internetowej www.ibe.edu.pl.
2.    Konkurs trwa od 19.03.2014 r. do 27.03.2014 r.
3.    Zgłoszenie kandydata na Eksperta, czyli prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w siedzibie Instytutu lub przesłać na adres Instytutu lub przesłać elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
4.    Zgłoszenia kandydatów na Ekspertów przyjmowane są przez cały okres trwania konkursu.
5.    Wnioski złożone po terminie lub niepełne (np. niezawierające wymaganych oświadczeń, kopii dokumentów), traktuje się jako niezłożone.
6.    Kandydat na Eksperta, składający Wniosek, zobowiązany jest dowiedzieć się, czy wniosek został przyjęty do oceny.
7.    Wnioski złożone przez kandydatów wraz z dołączonymi kopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.
8.    Oceny kandydatów i wyboru Ekspertów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą wybrani pracownicy Instytutu.
9.    Komisja Kwalifikacyjna ocenia, czy kandydat spełnia kryterium obligatoryjne oraz kryteria pożądane. Za każde spełniane kryterium pożądane kandydat otrzyma 1 punkt, z zastrzeżeniem kryterium posiadania doświadczenia w kodowaniu badań międzynarodowych – za spełnienie tego kryterium kandydat otrzyma 2 punkty.
10.    Po przeprowadzonej weryfikacji, osoby wybrane na Ekspertów zostaną poinformowane drogą mailową.
11.    Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji kandydata na Eksperta poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Warunki współpracy
1.    Z tytułu realizacji zleconych usług Instytut planuje wypłacać wynagrodzenie według zryczałtowanych uzgodnionych indywidualnie stawek za poszczególne czynności eksperckie.
2.    Preferowane zryczałtowane stawki kandydat na Eksperta podaje we Wniosku Kandydata na Eksperta, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad naboru Ekspertów.
3.    Zaproponowane wynagrodzenie ryczałtowe dla Eksperta powinno uwzględniać wszelkie koszty, opłaty i czynności związane z wykonaniem usługi Eksperckiej.
4.    UWAGA:
a.    Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi wykonawcami.
b.    Uzyskanie wpisu na listę Ekspertów nie jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania finansowego przez Instytut.
c.    Instytut może zakwestionować zaproponowane przez kandydata na Eksperta stawki wynagrodzenia i przystąpić do ich negocjacji. Strony mogą wynegocjować określone stawki dla wszystkich zleceń, mogą również ustalić dla każdego poszczególnego zlecenia inną wysokość stawek. W przypadku uzyskania porozumienia ostateczną wysokość stawek ustala się w stosownej umowie. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia nie dochodzi do zawarcia umowy.

 

Informację wytworzył: Martyna Studzińska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia:2014-03-19
Data udostępnienia: 2014-03-19

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1 Wniosek kandydata na eksperta.docx)Wniosek kandydata na eksperta[2014-03-19]57 Kb

Dodatkowe informacje