Umowa na wprowadzenie w formatach DOCX i HTML do prowadzonej przez IBE bazy danych treści zadań egzaminacyjnych

Umowa na wprowadzenie w formatach DOCX i HTML do prowadzonej przez IBE bazy danych treści zadań egzaminacyjnych

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 euro.


1.    Przedmiot zamówienia

Wprowadzenie w formatach DOCX i HTML do prowadzonej przez IBE bazy danych treści zadań egzaminacyjnych
•    zadań egzaminacyjnych sprawdzianu i egzamin gimnazjalnego  z lat 2002-2014:
◦    13 arkuszy podstawowych (A1) sprawdzianu z lat 2012-2014;
◦    po 10 arkuszy podstawowych (A1) części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego z lat 2002-2011 (razem 20 arkuszy);
◦    po 3 arkusze podstawowe (A1) części matematycznej, przyrodniczej, j. polskiego, historii i WOS oraz poziomu rozszerzonego j. angielskiego (razem 15 arkuszy)
•    zadań egzaminacyjnych matury oraz matury poprawkowej z lat 2010-2014;
◦    arkusze egzaminacyjne poziomu podstawowego i rozszerzonego matury z lat 2010-2014 z przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka (razem 30 arkuszy);
◦    arkusze egzaminacyjne matury poprawkowej z lata 2010-2014 z przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka (razem 15 arkuszy);
•    zadań tzw. kotwicy zewnętrznej używanej w badanich zrównujących:
◦    5 arkuszy z łącznie 133 zadaniami;
◦    arkusze są już w formacie DOCX.
Wymienione wyżej arkusze egzaminacyjne dostępne są w postaci plików PDF na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left). Arkusze kotwicy zewnętrznej dostarczy w postaci plików DOCX Instytut Badań Edukacyjnych.
Czynności, które należy wykonać dla każdego z arkuszy to:
•    [tylko arkusze egzaminacyjne] skonwertowanie treści arkuszy do postaci edytowalnej;
•    rozbicie arkuszy na poszczególne zadania oraz treści wspólne dla wiązek zadań zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie http://zpd.ibe.edu.pl/doku.php?id=bazatestypytania;
◦    jako samodzielne zadania przyjmowane są czasem podpunkty poszczególnych pytań arkusza egzaminacyjnego, stąd konieczność sprawdzenia podziału na zadania w bazie IBE;
◦    Instytut Badań Edukacyjnych może dostarczyć te informacje także w postaci arkusza kalkulacyjnego (rodzaj i część egzaminu, rok, numer zadania i ew. podpunktu w arkuszu, numer zadania w bazie IBE);
•    zastosowanie do treści zadań modyfikacji opisanych w załączniku nr 1. (usunięcie z treści zadań numerów zadań, itp.);
•    zapisanie treści zadań oraz treści wiązek w postaci plików .DOCX i:
◦    albo wprowadzenie ich do bazy za pomocą strony  http://zpd.ibe.edu.pl/doku.php?id=bazatestypytania (co wymaga wybrania zadania, wskazania pliku i wysłania formularza na stronie);
◦    albo przygotowanie plików, których nazwy odpowiadać będą identyfikatorom pytań używanych w bazie IBE (identyfikatory można odczytać na stronie http://zpd.ibe.edu.pl/doku.php?id=bazatestypytania) i przekazanie ich IBE w celu automatycznego, hurtowego wprowadzenia do bazy;
•    wprowadzenie treści zadań i treści wiązek w postaci HTML za pośrednictwem edytora na stronie http://zpd.ibe.edu.pl/doku.php?id=bazatestypytania
◦    formatowania powinny zostać uproszczone zgodnie z załącznikiem nr 2.;
◦    wzory matematyczne, schematy, obrazy i grafiki niebędące zdjęciami powinny zostać skonwertowane lub przygotowane od podstaw w formacie SVG zgodnie z wytycznymi w załączniku nr 2.

2. Termin realizacji - 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium wyboru oferty - Najniższa cena – 100%.

4. Zawartość oferty
Koszt realizacji zamówienia dla pojedynczego arkusza, w rozbiciu na rodzaj i część egzaminu (patrz załącznik nr 3).
Łączny koszt oferty wyznaczany jest jako suma iloczynów kosztów poszczególnych arkuszy przez liczbę arkuszy danego rodzaju (patrz załącznik nr 3).

5. Odbiór wykonanej pracy i wynagrodzenie
Wykonawca przekazuje IBE sukcesywnie do odbioru każdy przetworzony arkusz. IBE w przeciągu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji poprawności przetworzenia arkusza (zgodności z wytycznymi opisanymi w załącznikach nr 1. i nr 2.). W wypadku wykrycia niezgodności, Wykonawca ma obowiązek je poprawić. Jeśli IBE nie stwierdzi błędów, arkusz uznaje się za odebrany.
Wykonawca ma obowiązek przetwarzać arkusze i przekazywać je IBE do odbioru sukcesywnie, tzn. nie więcej niż 10 arkuszy tygodniowo.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy ustalane jest jako (patrz załącznik nr 3):
•    suma iloczynów kosztów przetworzenia danego rodzaju arkusza zadeklarowanego w ofercie przetargowej oraz liczby odebranych arkuszy danego rodzaju;
•    pomniejszona o ew. karę za niewykonanie całości zamówienia obliczaną jako iloczyn 1/3 łącznej wartości zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej oraz odsetka liczby arkuszy, które nie zostały odebrane przed końcem realizacji umowy.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:
- złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych lub
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Oferty należy składać do 22.04.2014 r.

 
Załącznik 1. Elementy do usunięcia z treści zadań i wiązek
Z treści zadań należy usunąć:
•    numery zadań, np. Zadanie 21
•    opis sposobu punktacji zadania znajdujący się bezpośrednio za numerem zadania, np. Zadanie 21 (0-1)
W treściach zadań należy zamienić:
•    odwołania do konkretnych tekstów/wiązek na #, np.
Z tekstu I wynika, że Salomon (…)
na
Z tekstu # wynika, że Salomon (…)
Z treści wiązek należy zamienić:
•    odwołania do konkretnych numerów zadań na #, np.
Tekst do zadań 1-8 na Tekst do zadań #
 
Załącznik 2. Formatowanie treści zadań i wiązek w wersji HTML

 • Formatowania
 • Należy zachowywać następujące formatowania:
 • pogrubienie;
 • kursywę;
 • indeksy dolne i górne;
 • podkreślenia;
 • podział na akapity;
 • nagłówki tekstów (za pomocą nadania stylu nagłówka akapitowi nagłówka).
 • Nie należy natomiast zachowywać:
 • krojów czcionki;
 • wielkości czcionki;
 • wcięć pierwszych wierszy akapitów;
 • dokładnych wielkości marginesów akapitów.
 • Układ treści
 • W celu wprowadzenia odpowiedzi A/B/C/D/... w jednym wierszu należy używać tabelki z wyłączoną ramką.
 • Do pozycjonowania względem siebie wielu obrazów (np. tabelka 2x2 z obrazami stanowiącymi możliwe odpowiedzi A/B/C/D) należy używać tabel.
 • Instrukcje dla ucznia i miejsce na odpowiedź ucznia
 • Należy przepisywać wszystkie instrukcje w rodzaju Zapisz wszystkie obliczenia.
 • Kratki i wypunktowania należy przepisywać w ten sposób, że w miejsce każdej linii kratki/wypunktowania wpisujemy …
 • Jeśli pod kratką/wypunktowaniem znajduje się oddzielna linia Odpowiedź: ……., to należy ją przepisać.
 • Wzory matematyczne
 • Wzory matematyczne, których nie da się zapisać przy pomocy zwykłych znaków dostępnych na klawiaturze powinny zostać przetworzone do postaci plików SVG z osadzonymi formułami MathML.
 • Schematy, wykresy, obrazy
 • Wszystkie obrazy niebędące zdjęciami, a także schematy, wykresy, itp. elementy treści zadań i wiązek, które nie są tekstem, powinny zostać skonwertowane do postaci obrazów SVG.
 • Teksty stanowiące element tych obrazów powinny być zdefiniowane w pliku SVG jako elementy tekstowe (a nie np. krzywe);
 • Nie trzeba stosować dokładnie tej samej czcionki, jednak jej ogólne cechy (szeryfowość lub jej brak, pogrubienie, kursywa, wielkość w stosunku do pozostałych elementów) powinny zostać zachowane.
 • Zdjęcia powinny zostać skonwertowane do formatu PNG.
 • Jeśli pod zdjęciem umieszczony jest podpis (np. podanie źródła albo kod odpowiedzi), nie powinien on stanowić elementu obrazu, ale zostać wpisany jako zwykły tekst w treści zadania.

 

 

 
Informację wytworzył: Grażyna Kraśniewska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 04.04.2014
Data udostępnienia: 04.04.2014

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik_1.doc)01. Załącznik 1[2014-04-04]83 Kb
Pobierz plik (Załącznik_2.doc)02. Załącznik 2[2014-04-04]86 Kb
Pobierz plik (Załącznik _3_wzór_oferty.xls)03. Załącznik 3 [2014-04-04]23 Kb

Dodatkowe informacje