Ubezpieczenie majątkowe, techniczne sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialność cywilna.

                        
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej równowartości 14 000 EUR

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewska 8 zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym Ubezpieczeniea majątkowego, technicznego sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.  
Przedmiot zamówienia:
I.    Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)    ubezpieczenie posiadanego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – suma ubezpieczenia ok.  9.130.000,- zł;
b)    ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
● maszyny i urządzenia –  suma ubezpieczenia 50.000,- zł;
● gotówka – suma ubezpieczenia 5.000,- zł;
c)    ubezpieczenie szyb od stłuczenia -  suma ubezpieczenia 10.000,- zł;
d)    ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w miejscu ubezpieczenia i na terenie Polski – suma ubezpieczenia ok. 345.000,- zł;
e)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej :
● z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania i użytkowania mienia – suma       
    gwarancyjna 500.000,- zł
●  z tytułu prowadzenia żłobka przyzakładowego IBUŚ oraz posiadania i użytkowania
    mienia – suma gwarancyjna 100.000,- zł
Termin realizacji zamówienia:
II.    od 8 kwietnia 2014 r. do 7 kwietnia 2015 r.
Informacje dodatkowe:
III.    Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu doprecyzowania szczegółów realizacji zamówienia.
IV.    Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostaną przekazane:
a.    szczegółowe informacje dotyczące wartości posiadanego mienia,
b.    szczegółowe informacje dotyczące przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym wykaz zawierający numery identyfikacyjne oraz wartość poszczególnych przedmiotów,
c.    inne informacje niezbędne do przygotowania polisy ubezpieczeniowej.
V.    Kryterium oceny ofert: 100% najniższa cena.
VI.    Forma płatności:  przelew 21 dni.
VII.    Oferty należy składać do dnia 04.04.2014 r. do godz.14 00 na adres:
Instytut Badań Edukacyjnych, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8  z dopiskiem:  „Ubezpieczenie majątkowe”  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Zamawiający dopuszcza składanie zgłoszeń bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z numerem:  22 24-17-137     

Zastępca Lidera
Zespołu Administracyjno-Organizacyjnego
Bogdan Modrzyński

Dodatkowe informacje