Przygotowanie 90 rysunków do pozycji Testu Rozwoju Językowego.

Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie  90 rysunków do pozycji Testu Rozwoju Językowego.

Rysunki muszą spełniać następujące warunki:
•    być atrakcyjne dla dzieci w wieku 4-8 lat,
•    być czytelne i jednoznacznie interpretowane przez dzieci w wieku 4-8 lat,
•    czytelnie i jednoznacznie odzwierciedlać emocje,
•    czytelnie i jednoznacznie odzwierciedlać czynności,
•    być jednorodne w stylu (we wskazanych grupach).
W sumie Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 50 szt. rysunków złożonych (np. kilka postaci bez skomplikowanego tła) w kolorze oraz 40 szt. historyjek obrazkowych (wiele postaci w różnych relacjach, skomplikowane tło, np. budynki i ulice warszawskie) w kolorze.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania poprawek w przygotowywanych obrazkach zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego (w trakcie wykonania zamówienia, oraz w ciągu pół roku od zakończenia realizacji zamówienia).

Liczba Wykonawców: 1
Termin realizacji zamówienia 30.05.2014

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:
Wykonawca musi mieć doświadczenie w przygotowaniu ilustracji dla dzieci.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przygotowaniu rysunków do zadań testowych przeznaczonych dla dzieci.

Termin składania ofert 16.04.2013 do godz. 15:30

Informację o kryteriach oceny ofert:
Cena (40%), doświadczenie Wykonawcy (30%) oraz jego port folio (30%) 
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty.
1) Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.) lub e-mail (skany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
c) portfolio dotychczasowych prac (podobnych w zakresie do zamówienia).

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o dzieło.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 08.04.2014
Data udostępnienia: 08.04.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (załącznik 1 -wzór oferty.docx)01 Załącznik 1 -wzór oferty[2014-04-08]11 Kb
Pobierz plik (załącznik nr 2 - wzór CV.docx)02. Załącznik 2 wzór CV[2014-04-08]11 Kb

Dodatkowe informacje