Ogłoszenie o konkursie

Zawiadomienie o wynikach konkursu

na wybór partnera do realizacji projektu


Instytut Badań Edukacyjnych zawiadamia o wyborze na partnera do realizacji projektu: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 03-815 Warszawa ul. Chodakowska 19/31. Protokół z wyboru partnera stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 29.11.2017
Data udostępnienia: 29.11.2017


 Ogłoszenie o konkursie

na wybór partnera do realizacji projektu


Instytut Badań Edukacyjnych działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017r., poz.1460), ogłasza  konkurs , którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z IBE przygotuje wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną- obszar poznawczy” oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, weźmie udział w jego realizacji.

Informacje na temat projektu można znaleźć w poniższym linku:

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-00917-opracowanie-i-upowszechnianie-narzedzi-diagnostycznych-wspierajacych-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-ppp/


Regulamin konkursowy oraz niezbędne załączniki zamieszczono poniżej.


Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 listopada do godz. 12.00


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.10.2017
Data udostępnienia: 16.10.2017

Dodatkowe informacje