Główny ekspert/ Główna ekspertka ds. współpracy z interesariuszami (Nr ref.: IBE/ZBM/726/Główny ekspert ds. wsp. z interes/1502/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu „Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 

Główny ekspert/ Główna ekspertka
ds. współpracy z interesariuszami

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZBM/726/Główny ekspert ds. wsp. z interes/1502/BIP

 

Główne obowiązki:

Udział w przygotowaniu koncepcji i realizacja działań mających na celu lepsze wykorzystania danych i wniosków z międzynarodowych badań porównawczych, w szczególności:

 • współpraca z liderami projektu w zakresie rozwoju działań mających na celu lepsze wykorzystania danych i wniosków z międzynarodowych badań porównawczych;
 • wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu systematyczne upowszechnianie wyników badań;
 • planowanie i udział w realizacji wydarzeń: seminariów, warsztatów/szkoleń, a także spotkań i konsultacji z interesariuszami;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z instytucjami działającymi w obszarze edukacji i kluczowymi interesariuszami;
 • udział w wypracowywaniu i doskonaleniu materiałów dotyczących wyników badań, w różnorodnych formach (np. obszerniejsze raporty, krótsze materiały informacyjne, nagrania, filmy instruktażowe i in.), dopasowanych do różnych grup odbiorców;
 • przygotowywanie we współpracy z ekspertami w projekcie materiałów na strony internetowe, do mediów społecznościowych i in.;
 • udział w rozwoju strony internetowej projektu.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w koordynacji pracy innych osób lub koordynacji projektów/działań projektowych;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji wydarzeń (np. seminariów/spotkań/konferencji);
 • doświadczenie w prowadzeniu seminariów/spotkań/konferencji;
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, w tym instytucji edukacyjnych;
 • mile widziane doświadczenie związane z badaniami społecznymi;
 • umiejętność opracowywania i realizacji strategii działań upowszechniających;
 • doświadczenie w analizach potrzeb różnych odbiorców;
 • doświadczenie w przygotowaniu publikacji i materiałów informacyjnych, w tym materiałów na strony internetowe, do mediów społecznościowych;
 • wiedza na temat zróżnicowanych form upowszechniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem form cyfrowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • umiejętność współpracy w zespole i organizacji prac zespołowych;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne;
 • inicjatywa, samodzielność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów.


Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne rozwiązania wspierające edukację;
 • udział w ciekawym, unikalnym w Polsce projekcie związanym z międzynarodowymi badaniami edukacyjnymi;
 • pracę w zespole chętnie dzielącym się wiedzą;
 • możliwość dalszego rozwoju, udziału w szkoleniach;
 • wysoki poziom samodzielności działania;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej.


Dostępność

 • Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę; (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na czas określony. Czas realizacji projektu do 30 czerwca 2029r.)
 • wymiar etatu: 1.0
 • wynagrodzenie zasadnicze: 9500,00-11000,00 zł brutto miesięcznie, w zależności od doświadczenia kandydatki/kandydata;
 • tryb pracy: praca hybrydowa (okres próbny: 3 dni w siedzibie IBE, 2 dni zdalnie w tygodniu);
 • system czasu pracy: zadaniowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 03.03.2024 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/ZBM/726/Główny ekspert ds. wsp. z interes/1502/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                              

  

Dodatkowe informacje