Oferta pracy: SPECJALISTA ds. Badań i Analiz

Oferta pracy: SPECJALISTA ds. Badań i Analiz

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje 6 osób na stanowiska Specjalisty ds. badań i analiz:

 

Wymagania wobec kandydatów:

  •  wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;
  •  minimum roczne doświadczenie w pracy analitycznej;

§  znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza, przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-        doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

§  umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;

§  umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

§  umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. materiały informacyjne, raporty, artykuły publicystyczne lub naukowe;

§  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

§  dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

§  dobra znajomość pakietu MS Office;

§  odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

§  dobra znajomość drugiego języka obcego (np. j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski).

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze przygotowania interesariuszy do wdrażania rozwiązań opisanych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in. (w zależności od kompetencji i doświadczenia osoby zatrudnionej):

 

§  gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w obszarze nadawania kwalifikacji (w tym walidacji efektów uczenia się, zapewniania jakości, opracowywania i wdrażania sektorowych ram kwalifikacji) stosowanych w Polsce i za granicą (desk-research);
§  bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, zapewnianiem jakości tego procesu lub tworzeniem sektorowych ram kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd.;
§  bieżąca współpraca z kadrami ministerstw oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację procesów związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK w celu gromadzenia i analizy danych dotyczących potrzeb i problemów różnych interesariuszy systemu oraz informacji koniecznych dla właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
§  współtworzenie raportów, publikacji i interaktywnych materiałów wspierających interesariuszy ZSK (w tym m.in. rekomendacji dla ministra koordynatora ZSK dotyczących doskonalenia rejestru kwalifikacji);
§  opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);
§  współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – tworzenie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi;
§  udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się, zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji, sektorowych ram kwalifikacji.

 

 

Warunki zatrudnienia:

Sześciu osobom wybranym w procesie rekrutacji zaproponowana zostanie umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny lub umowy/umów o pracę na czas określony nie dłużej jednak niż do końca trwania projektu (czerwiec 2018).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 21 lipca 2016 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Informację wytworzył: Ewa Ziewiec
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 08.07.2016
Data udostępnienia: 08.07.2016

Dodatkowe informacje