Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania – w 4 częściach

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert, unieważnieniu postępowania w odniesieniu do
części 1 i 2 i wyborze ofert najkorzystniejszych w odniesieniu do części nr 3- 4

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze ofert najkorzytniejszych w odniesieniu do części nr 3 -4 oraz o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 1 - 2
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk

Data wytworzenia: 2022-07-27
Data udostępnienia: 2022-07-27

 

 

 

 


 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04). 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Data wytworzenia: 2022-07-14
Data udostępnienia: 2022-07-14

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki, w stosunku co do kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w następujący sposób:

Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 
178 623,54
  (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 54/100) zł brutto, w odniesieniu do poszczególnych części:

w odniesieniu do części 1: 52 769,87 zł brutto

w odniesieniu do części 2: 63 070,00 zł brutto

w odniesieniu do części 3: 15 819,09 zł brutto

w odniesieniu do części 4: 46 964,58 zł brutto

 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-07-14
Data udostępnienia: 2022-07-14

 

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 147.093,51 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 51/100) zł brutto.

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-07-14
Data udostępnienia: 2022-07-14

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-07-13
Data udostępnienia: 2022-07-13

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów
i oprogramowania - w 4 częściach

Znak sprawy: IBE/26/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2022 r. o godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-07-05
Data udostępnienia: 2022-07-05

Dodatkowe informacje