Znak sprawy: IBE/27/2022_UW_1

                                                            Wykonawcy

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty wykonawczej 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik).
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-11-03
Data udostępnienia: 2022-11-03
 
 
 
 
 

 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert wykonawczych (patrz załącznik nr 01). 
 

Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk

Informację udostępniłMaciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 2022-11.02
Data udostępnienia: 2022-11-02
 

 
Szanowni Państwo,
 
W związku z zawarciem umów ramowych do postępowania IBE/27/2022, stosownie do postanowień § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 6 umowy, Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej, dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług
z zakresu IT, objętych umową ramową. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 02.11 2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d96f9eed-8c2f-4c13-b408-e3477883ea54
 
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
Data wytworzenia: 26.10.2022 

Data udostępnienia: 26.10.2022

Dodatkowe informacje