OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REALIZACJĘ REMIKSU NAGRAŃ AUDIO TESTÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Zamawiający:
Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Przedmiot zamówienia:
W związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, Pracownia Języków Obcych Instytutu Badań Edukacyjnych poszukuje Wykonawcy do realizacja remiksu nagrań audio testów rozumienia ze słuchu do III etapu Badania uczenia się i nauczania języka obcego w gimnazjum (BUNJO 3).

Zamówienie obejmuje:

  • zremiksowanie nagrania 10 dialogów i 6 monologów przeczytanych przez dwoje lektorów języka angielskiego oraz jednego lektora w języku polskim z nagrań do badania pilotażowego BUNJO3 w celu uzyskania 2 ścieżek audio do testów "Rozumienia ze słuchu" po 5 dialogów i 3 monologi. Materiał wyjściowy do zremiksowania wynosi po ok. 13-14 minut na test. Materiał docelowy ma trwać ok. 13-14 minut.
  • utrwalenie zremiksowanego materiału na płytach audio CD w taki sposób, że każda z uzyskanych ścieżek zostanie nagrana na 2 płytach CD, a na jednej płycie CD zostaną nagrane obie ścieżki.
  • przekazanie nagrań na płytach CD w plikach zapisanych w formacie wav

Liczba Wykonawców: 1

Termin realizacji zamówienia:  07.11.2013

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:

•    doświadczenie w realizacji, miksowaniu i masteringu nagrań z udziałem lektorów anglojęzycznych
•    posiadanie przez realizatora remiksu wyższego wykształcenia w zakresie reżyserii dźwięku.


Termin składania ofert  30.10.2013 do godz. 15:30

Informacja o kryteriach oceny ofert:
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem dwóch kryteriów:
•         doświadczenie Wykonawcy (60%)
•         cena (40%).

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego:
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
  2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty

  1. Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 11) lub e-mail (skany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
  2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cywilno-prawną obejmującą przeniesienie praw autorskich.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.

 

 
Informację wytworzył: Joanna Laskowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 24.10.2013
Data udostępnienia: 24.10.2013
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1 Wzór formularz oferty.docx)01. Załącznik 1 Wzór formularza oferty[2013-10-24]12 Kb
Pobierz plik (Załącznik 2 Wzór CV.docx)02 Załącznik 2 WzórCV[2013-10-24]11 Kb

Dodatkowe informacje