Wykonawnie ekspertyzy (dzieła) dotyczącej możliwości wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w krajowym systemie kwalifikacji

 

Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) dotyczącej możliwości wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w krajowym systemie kwalifikacji w oparciu o polskie doświadczenia PPP oraz doświadczenia w wybranych krajach europejskich.

 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy zawierającej następujące elementy: 
  • Skróconą analizę dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie PPP w zakresie rekomendacji dla wykorzystania tego systemu w budowanym systemie kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem:

- genezy i ewolucji PPP w Polsce,

- wskazania obszarów w budowanym systemie kwalifikacji, w którym można by efektywnie zastosować PPP

- zidentyfikowanie potencjalnych partnerów mogących aktywnie uczestniczyć w systemie kwalifikacji

- korzyści płynących z wykorzystania PPP w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budowy krajowego systemu kwalifikacji,

- zagrożeń związanych z wykorzystaniem PPP w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budowy krajowego systemu kwalifikacji.

  • Analizę doświadczeń międzynarodowych w zakresie PPP w minimum trzech  wybranych krajach europejskich zawierającą rekomendacje dla polskiego systemu kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia sieci instytucji szkolących i walidujących.

- Kryterium doboru krajów będzie możliwość transferu rozwiązań stosowanych w wybranych krajach do rekomendacji dla systemu kwalifikacji w  Polsce.

- Wszystkie kraje wybrane do analizy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego ekspertyzę.

  • Rekomendacje dla systemu kwalifikacji w  Polsce w zakresie wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Przygotowanie, krótkiej (15 - 20 slajdów) prezentacji multimedialnej w formacie *.ppt prezentującej kluczowe wyniki ekspertyzy uwzględniające wszystkie jej elementy składowe.

 

 2.      Termin realizacji zamówienia do 27 listopada 2013

3.      Warunki udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania, wdrażania i rozwijania modelu PPP w Polsce, potwierdzone:

- udziałem w pracach nad rozwijaniem i/lub wdrażaniem modelu PPP w Polsce (potwierdzone stosownymi dokumentami)

- autorstwem lub współautorstwem co najmniej 5 publikacji dotyczących rozwijania i/lub wdrażania PPP w Polsce (potwierdzone stosownymi dokumentami)

  1. Wymagane dokumenty:

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać Curriculum Vitae eksperta, informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 3, listę publikacji oraz oferowaną cenę brutto usługi.

  5. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane indywidualnie z uwzględnieniem trzech głównych kryteriów:

- Cena (40%)

- Doświadczenie Wykonawcy (30%)

- Plan ekspertyzy uwzględniający wybór trzech krajów wraz z uzasadnieniem wyboru oraz listę źródeł (30%)

 

  1. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:

- złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych

- lub przesłać pocztą tradycyjna na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,

   01-180 Warszawa

- lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 Oferty należy składać w terminie do 04 listopada 2013r


 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 24.10.2013
Data udostępnienia:
24.10.2013


Dodatkowe informacje