Spisanie nagrań sesji eksperymentalnych zgodnie z systemem CHILDES

Spisanie nagrań sesji eksperymentalnych zgodnie z systemem CHILDES

Zamawiający:
Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Przedmiot zamówienia:
Spisanie oraz wpisanie odpowiedzi dziecka z 200 szt. ok. 30-minutowych nagrań sesji eksperymentalnych.
Ok. 1/3 każdego nagrania musi zostać spisana w programie Microsoft Word (lub Microsoft Excel) przy użyciu systemu CHILDES [MacWhinney, B. (2000). The CHILDES Project: Tools for analyzing talk. Third Edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates], w szczególności jego składnika CHAT [Codes for the Human Analysis of Transcripts.]. CHAT stanowi znormalizowany system transkrypcji używany w badaniach nad językiem dziecka, który uwzględnia odpowiednie oznaczanie linijek mówców, falstartów, wahań i autokorekt, a także odstępstw od normy gramatycznej. Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić zapisy z wykorzystaniem własnego sprzętu.
Z pozostałej części nagrania Wykonawca wpisuje jedynie odpowiedzi dziecka.
Zamawiający dostarczy Wykonawcom dyski z nagraniami, które po wykonaniu zamówienia, muszą zostać zwrócone Zamawiającemu.
Zamawiający przewiduje comiesięczne (lub rzadziej) rozliczanie zamówienia na podstawie liczby spisanych próbek. Zamawiający ustala maksymalną cenę za spisanie 1 próbki na 65 PLN brutto.

Liczba Wykonawców: 1

Termin realizacji zamówienia
28.03.2014

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:
Wykonawca powinien:

  1. posiadać tytuł co najmniej magistra filologii polskiej lub psychologii,
  2. posiadać doświadczenie w transkrypcji tekstów dziecięcych zgodnie z system CHILDES

Termin składania ofert
29.10.2013 do godz. 15:30

Informację o kryteriach oceny ofert:
cena jednostkowa (30%) oraz doświadczenie Wykonawcy w spisywaniu tekstów dziecięcych zgodnie z systemem CHILDES (70%) 

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
  2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty.

  1. Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 00, faks 22 241 71 11) lub e-mail (scany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
  2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:

  1. Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o dzieło.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 25.10.2013
Data udostępnienia: 25.10.2013
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1 Wzór formularza oferty.docx)01. Załącznik 1 Wzór formularza oferty[2013-10-25]13 Kb
Pobierz plik (Zalacznik 2 Wzór CV.docx)02 Załącznik 2 WzórCV[2013-10-25]22 Kb

Dodatkowe informacje