Realizacja badań prepilotażowych zadań i podtestów Testu Rozwoju Językowego (TRJ)

Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Realizacja badań prepilotażowych zadań i podtestów Testu Rozwoju Językowego (TRJ).

TRJ jest narzędziem opracowywanym w IBE na potrzeby diagnostyki specyficznego zaburzenia językowego wśród dzieci od 4 do 8 lat i 11 miesięcy. Test będzie zawierał skale leksykalną i fleksyjną z podskalami w zakresie rozumienia i produkcji mowy, jak również zadania: narracyjne, powtarzania pseudosłów, płynności słownej, pragmatyczne.

Zamówienie polega na przeprowadzeniu 560 psychologicznych sesji badawczych (średnio 30-minutowych) z dziećmi w wieku od 4 lat do 8 lat i 11 miesięcy. Badania muszą być przeprowadzone w placówkach edukacyjnych.

Zakłada się elastyczną realizację badań zgodnie z sukcesywnymi zleceniami Zamawiającego. Zamawiający będzie na bieżąco zlecał realizację badań, tj. wskazywał liczbę dzieci, ich wiek oraz przekazywał materiały badawcze (instrukcje, pomoce).

Wykonawca odpowiada za:
•    wybór placówek (przedszkoli, szkół) do badania (ostateczny dobór placówek wymaga akceptacji Zamawiającego),
•    rekrutację zatwierdzonych placówek, rodziców oraz dzieci wraz z uzyskaniem zgody na przeprowadzenie badań,
•    wydruk arkuszy odpowiedzi wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego,
•    realizację badań (obejmującą również: odtworzenie i rejestrację audio niektórych pozycji testowych, obserwację respondentów, transkrypcję odpowiedzi dzieci w przypadku wybranych zadań),
•    wprowadzanie wyników poszczególnych pozycji testowych do arkuszy kalkulacyjnych,
•    przekazanie wypełnionych i zakodowanych formularzy zgód, kwestionariuszy oraz nagrań.

Zamawiający odpowiada za:
•    wydruk materiałów niezbędnych do prowadzenia badań z wyjątkiem arkuszy odpowiedzi,
•    dostarczenie instrukcji, zadań wraz z wzorami arkuszy odpowiedzi,
•    wzór pliku do wprowadzania danych,
•    wzory pism do Dyrekcji placówek i rodziców,
•    wzory zgody na przeprowadzenie badania i przetwarzanie danych osobowych,
•    dostarczenie sprzętu umożliwiającego odtwarzanie i nagrywanie w wersji audio.

Zamawiający zakłada rozliczenie realizacji zamówienia poprzez sumowanie zrealizowanych 30-minutowych psychologicznych sesji badawczych. Zrealizowana sesja obejmuje:
•    rekrutację placówki edukacyjnej,
•    pozyskanie pisemnych zgód dyrekcji placówki edukacyjnej, rodziców oraz ustnej zgody dziecka,
•    przeprowadzenie (z wykorzystaniem materiałów papierowych przekazanych przez Zamawiającego oraz z odtwarzaniem plików audio) badania psychologicznego z dzieckiem oraz nagranie jego przebiegu,
•    odtworzenie nagrań i wprowadzenie wyników do arkusza kalkulacyjnego.

Liczba Wykonawców: dowolna
Termin realizacji zamówienia
30.06.2014

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
•    być studentem ostatnich dwóch lat psychologii lub posiadać tytuł magistra psychologii,
•    posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych z dziećmi w wieku 4-9 lat.
Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań kompetencji językowej i poznawczej dzieci będzie dodatkowym atutem. Również doświadczenie w transkrybowaniu badań małych dzieci będzie dodatkowym atutem.

Termin składania ofert
17.02.2014 do godz. 15:30

Informację o kryteriach oceny ofert:
Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie kryteriów: doświadczenia (70%) oraz ceny (30%).

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty.
1) Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiajacego), faksowej (na nr +48 22 241 71 00, faks 22 241 71 11) lub e-mail (podpisane scany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o dzieło.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kilkoma Wykonawcami oraz dostosowania liczby zleconych sesji w zależności do złożonych ofert, ich wzajemnej konkurencyjności oraz własnych potrzeb.

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na:
Realizacja badań prepilotażowych zadań i podtestów Testu Rozwoju Językowego (TRJ).

1. ZAMAWIAJACY:
Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Imię i nazwisko:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faxu:
Adres e-mail:

3. CENA PROPONOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ:
Oferowana cena brutto za zrealizowanie 1 psychologicznej sesji badawczej z dzieckiem:
Oferowana liczba zrealizowanych sesji:

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) zapoznałem sie z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.

Załącznikami do niniejszej oferty jest CV Wykonawcy.

Załącznik nr 2

Wzór CV
CV:
Imię i nazwisko ………………………………..
Data i miejsce urodzenia ………………………

    Warunek    Opis
1    wykształcenie     Uczelnia/kierunek/lata/tytuł:
2    doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych z dziećmi w wieku 4-9 lat    Tytuł badania/kiedy prowadzone/zakres badań/wiek dzieci/liczba dzieci, etc.
opcjonalnie    doświadczenie w prowadzeniu badań kompetencji językowej i poznawczej    Tytuł badania/kiedy prowadzone/zakres badań/wiek dzieci/liczba dzieci, etc.
opcjonalnie    doświadczenie w transkrybowaniu badań małych dzieci    Tytuł badania/kiedy prowadzone/zakres badań/wiek dzieci/liczba tanskrypcji, etc.

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 13.02.2014
Data udostępnienia: 13.02.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (01. Wzór formularza ferty.pdf)01.Wzór formularza oferty[2014-02-13]119 Kb
Pobierz plik (02. Wzór CV.pdf)02. Wzór CV[2014-02-13]92 Kb

Dodatkowe informacje