wykonanie ekspertyzy (dzieła) w formie analizy popytu na kwalifikacje i kompetencje w branżach sport i turystyka w Polsce

Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) w formie analizy popytu na kwalifikacje i kompetencje w branżach sport i turystyka w Polsce

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro


1.    Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy (w formie raportu) zawierającej następujące elementy:

a)    Zestawienie kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w branży turystycznej w Polsce w odniesieniu do stanowisk pracy (tam gdzie to możliwe przedstawienie zestawu kompetencji wg. podziału na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, tj. co osoba na danym stanowisku pracy powinna wiedzieć, potrafić i do czego być przygotowana, aby realizować konkretne zadania zawodowe oraz posiadanie jakich kwalifikacji jest przez pracodawcę wymagane na tym stanowisku).

b)    Zestawienie kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w branży sportowej w Polsce w odniesieniu do stanowisk pracy (tam gdzie to możliwie przedstawienie zestawu kompetencji wg. podziału na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, tj. co osoba na danym stanowisku pracy powinna wiedzieć, potrafić i do czego być przygotowana, aby realizować konkretne zadania zawodowe oraz posiadanie jakich kwalifikacji jest przez pracodawcę wymagane na tym stanowisku).

c)    Ekspertyza powinna uwzględniać ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających badanie.

d)    Ekspertyza powinna uwzględniać co najmniej ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane w prasie, na stronach internetowych firm oraz w internetowych serwisach pośrednictwa pracy.

e)    Ekspertyza powinna mieć objętość od 20 do 50 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, z wyłączeniem załączników i bibliografii. Powinna zawierać zestawienie kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w branżach sport i turystyka w Polsce (zgodnie z opisem zawartym w punkt 1a i 1b Zamówienia) oraz szczegółowy opis procedury badawczej.

f)    Załącznikiem do dzieła powinna być krótka (15 - 20 slajdów) prezentacja multimedialna w formacie *.ppt prezentująca kluczowe wyniki ekspertyzy uwzględniające wszystkie jej elementy składowe

Plan wykonania zamówienia zawierający szczegółowy opis proponowanej procedury badawczej powinien zaproponować Wykonawca.
 
2.    Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

3.    Warunki udziału w postępowaniu
Do udziału w postępowaniu może się zgłosić ekspert, zespół ekspertów lub instytucja, która wskaże eksperta lub ekspertów. Każdy z ekspertów powinien wykazywać się następującymi kompetencjami:
a)    Znajomość problematyki zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy w Polsce.
b)    Doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz odnośnie problematyki kwalifikacji i kompetencji, w tym również analiz dotyczących zapotrzebownia na kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy w Polsce (prowadzenie lub współprowadzenie co najmniej 2 badań lub analiz, potwierdzone stosownymi dokumentami).
c)    Autorstwo lub współautorstwem co najmniej 2 publikacji dotyczących problematyki kwalifikacji i kompetencji (potwierdzone stosownymi dokumentami).
 
4.    Wymagane dokumenty:

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
a)    Curriculum Vitae eksperta (ekspertów), zawierające informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 3 Zamówienia,
b)    listę zrealizowanych badań, analiz i publikacji pozwalającą na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 3 Zamówienia,
c)    plan realizacji zamówienia zawierający szczegółowy opis proponowanej procedury badawczej uwzględniającej warunki opisane w punkcie 1 Zamówienia,
d)    oferowaną cenę brutto usługi.

5.    Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane indywidualnie z uwzględnieniem trzech głównych kryteriów:
a)    cena (60%),
b)    doświadczenie Wykonawcy (20%),
c)    plan realizacji zamówienia zawierający szczegółowy opis proponowanej procedury badawczej uwzględniającej warunki opisane w punkcie 1 Zamówienia (20%).

6.    Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:
a)    złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych lub
b)    przesłać pocztą tradycyjna na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01 180 Warszawa lub
c)    przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać w terminie do 5 marca 2014 r. Decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego.
W Curriculum Vitae prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wykonania usługi z Wykonawcą.

 

 
Informację wytworzył: Sylwia Walicka
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 24.02.2014
Data udostępnienia: 24.02.2014
 
 

Dodatkowe informacje