Prace rozwojowe nad aplikacją Kalkulator EWD 100

Prace rozwojowe nad aplikacją Kalkulator EWD 100

Jednym z kluczowych obszarów zastosowań metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) jest ewaluacja wewnątrzszkolna na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. Podstawowym narzędziem stworzonym i rozwijanym przez zespół projektowy na potrzeby tej ewaluacji jest aplikacja - program użytkowy Kalkulator EWD 100 (nazywany dalej również Aplikacją). Na stronach projektu http://ewd.edu.pl/kewd100 udostępniona jest najnowsza wersja narzędzia (wersja 1.2.5), która zawiera moduł gimnazjalny oraz moduł maturalny dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym. Obecnie Kalkulator EWD 100 umożliwia wyliczenie wskaźników EWD z jednorocznych modeli EWD dla lat 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dla gimnazjów oraz dla lat 2010, 2011, 2012, 2013 dla maturalnej matematyki (poziom podstawowy) na standardowej skali o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15. Ponadto kalkulator umożliwia porównywanie wyników między latami oraz wykonywanie podstawowych analiz, które  wraz z wykresami i tabelami są grupowane w tzw. panelach analiz.    
Aktualny stan prac projektowych wymaga wprowadzenia udoskonaleń do bieżącej wersji aplikacji, dodania nowego modułu dla szkół podstawowych (EWD dla II etapu edukacyjnego) oraz implementację modeli statystycznych EWD 2014 i EWD 2015.
 Przedmiot zamówienia stanowi:
1.    utrzymanie Kalkulatora EWD 100 do końca października 2015 roku;
2.    prowadzenie prac rozwojowych polegających na rozszerzaniu funkcjonalności Kalkulatora zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w wymiarze 210 roboczogodzin;
3.    opracowanie modułu dla szkół podstawowych, implementacja modelu EWD dla II etapu edukacyjnego dla 2014 roku (do końca 30.września 2014);
4.    implementacja modeli statystycznych:

 • EWD gimnazjalne 2014 (do 30.września 2014)
 • EWD maturalne 2014 (do 15.listopada 2014);
 • EWD dla II etapu edukacyjnego 2015, EWD gimnazjalne 2015 (do 30.września 2015)
 • EWD maturalne 2015 (do 15.października 2015);

1. Utrzymanie Kalkulatora EWD 100
Utrzymanie Kalkulatora EWD 100 to ciągły proces polegający na wprowadzaniu usprawnień oraz naprawianiu pojawiających się w opublikowanym produkcie błędów. Zamawiający zgłasza błędy i/lub propozycje usprawnień przez system śledzenia błędów (ang. bug tracker).
Bug tracker powinien mieć formę aplikacji sieciowej dostępnej przez Internet (np. Atlassian JIRA, Bugzilla, Trac lub podobne), udostępnianej przez Wykonawcę.

Zgłoszone błędy są dzielone na:

 • błędy krytyczne, które uniemożliwiają korzystanie z głównych funkcjonalności Aplikacji (np. obliczenia, zapisywanie i otwieranie projektów).
 • błędy istotne, które uniemożliwiają korzystanie z podrzędnych funkcjonalności Aplikacji (np. eksport do różnych formatów, opcje dodatkowe analiz).
 • błędy drobne, które mają niewielkie wpływ na poprawność działania Aplikacji, ale ich usunięcie poprawia komfort pracy z Aplikacją (np. artefakty graficzne, literówki).

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych błędów w następującym czasie od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego:

 • błędy krytyczne: 3 dni robocze,
 • błędy istotne: 5 dni roboczych,
 • błędy drobne: 10 dni roboczych.

Proces utrzymania Kalkulatora EWD 100 trwać będzie od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia do końca października 2015 roku.
Za porozumieniem Wykonawcy i Zamawiającego, zgłoszone poprawki i usprawnienia mogą być wycofane z systemu śledzenia błędów.
Wykonawca ma obowiązek rejestrować czas pracy programistów poświęcony na wprowadzanie zgłoszonych poprawek i usprawnień. Całkowity czas spędzony na wprowadzaniu poprawek
i usprawnień nie powinien przekroczyć 110 roboczogodzin. Wykonawca 15. dnia każdego miesiąca realizacji zamówienia raportuje liczbę przepracowanych roboczogodzin oraz zadania wykonane w ramach utrzymania.
Wykonawca opublikuje uaktualnione wersje Aplikacji w istniejącym systemie automatycznych aktualizacji aplikacji. Dokumentację systemu automatycznych aktualizacji oraz hasła dostępu Zamawiający przekaże Wykonawcy przed publikacją pierwszej aktualizacji.

2. Prowadzenie prac rozwojowych
Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie prac rozwojowych polegających na rozszerzaniu funkcjonalności Kalkulatora EWD 100. Zamawiający na bieżąco określa kierunek prac rozwojowych, rozliczanych godzinowo. Ustala się następujące okresy prac nad poszerzeniem funkcjonalności kalkulatora:

 • 15.07.2014 – 15.10.2014
 • 15.07.2015 – 15.10.2015

W terminie do 10.lipca 2014 (oraz 10.lipca 2015) Zamawiający, we współpracy z Wykonawcą, ustali dokładną specyfikację rozszerzeń.
Wykonawca ma obowiązek rejestrować czas pracy programistów poświęcony na prace rozwojowe. Wykonawca poświęci na wprowadzanie rozszerzeń nie więcej niż 210 roboczogodzin.
Wykonawca 15. dnia każdego miesiąca trwania prac rozwojowych raportuje liczbę przepracowanych roboczogodzin oraz wykonane zadania w celu zweryfikowania zgodności z wyznaczonym przez Zamawiającego zakresem prac i zapewnienia właściwego tempa prac. Zakres i kierunek prac rozwojowych może być zmieniany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba godzin poświęconych na rozszerzenia nie przekroczy ustalonej wartości 210 roboczogodzin.
Efektem końcowym prac rozwojowych będzie publikacja (jednej lub więcej) aktualizacji Kalkulatora EWD 100 na stronie internetowej projektu EWD. Zamawiający decyduje o publikacji bieżącej wersji Aplikacji w postaci aktualizacji, dowolną ilość razy w czasie wykonywania zamówienia. Na opublikowanie aktualizacji Wykonawca ma pięć dni roboczych od poinformowania o decyzji Zamawiającego.

3. Przygotowanie modułu dla szkół podstawowych (model EWD dla II etapu edukacyjnego) Kalkulatora EWD 100
Bieżąca wersja Aplikacji pozwala na tworzenie analiz opartych na jednorocznych wskaźnikach gimnazjalnych i maturalnych. Jedno z zadań Wykonawcy polegać będzie na wprowadzeniu takich samych możliwości analizy dla jednorocznych wskaźników EWD dla II etapu edukacyjnego, w postaci odrębnego modułu. Moduł dla szkół podstawowych musi umożliwiać analizę wyników  sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej. Ponadto, lista wskaźników dostępnych w tabelach powinna być rozszerzona o wskaźniki dla II etapu edukacyjnego.
Wszystkie analizy powinny być wykonywane na wynikach wyrażonych na standardowej skali o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15. Odpowiednie tabele przeliczeniowe na wyniki wyrażone w skali 100/15 dostarczy Zamawiający.
Zamawiający dostarczy  modele EWD 2014 dla II etapu edukacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją nie później niż  do 31. lipca 2014.
Funkcjonalność analiz w module dla szkół podstawowych powinna być analogiczna do funkcjonalności odpowiednich analiz w istniejącym module gimnazjalnym.
Przygotowany moduł dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny) zostanie opublikowany jako osobny program narzędziowy. Efektem końcowym prac nad modułem dla szkół podstawowych będzie jego publikacja na stronie internetowej projektu EWD. Opublikowany moduł powinien zawierać modele statystyczne (dostarczone przez Zamawiającego) umożliwiające pracę z wynikami sprawdzianu z 2014 roku. Moduł dla szkół podstawowych powinien być opublikowany nie później niż do końca września 2014 roku.

4.  Implementacja modeli statystycznych EWD 2014 i EWD 2015
Zadaniem Wykonawcy będzie wprowadzenie do Aplikacji nowych modeli statystycznych potrzebnych do analizy danych gimnazjalnych i maturalnych z 2014 oraz 2015 roku oraz danych do modelu EWD dla II etapu edukacyjnego za rok 2015. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zestaw ok. 200 tabel  dla każdego roku wykorzystywanych przez algorytmy statystyczne Kalkulatora EWD 100. Zadaniem Wykonawcy będzie konwersja formatu tych tabel z formatu MS Excel lub pliku tekstowego na format obsługiwany przez Kalkulator EWD 100 (zbiór plików XML), według opisu dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Efektem końcowym będą publikacje co najmniej dwóch  aktualizacji Kalkulatora EWD 100 do 15.listopada 2014 roku i co najmniej trzech aktualizacji Kalkulatora EWD 100 do 15. października  2015 roku. Aktualizacje zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu EWD oraz w systemie aktualizacji automatycznych.
Zamawiający dostarczy dokumentację techniczną dotyczącą wewnętrznego formatu modeli statystycznych (moduł dla II etapu edukacyjnego, moduł gimnazjalny oraz moduł maturalny).
Zamawiający dostarczy nowe modele wraz z wymaganą dokumentacją nie później niż:

 • dla modułu dla II etapu edukacyjnego –  do 31. lipca 2015
 • dla modułu gimnazjalnego – do 15. sierpnia 2014 i 15. sierpnia 2015
 • dla modułu maturalnego – do 31.października 2014 i do 30. września 2015

Publikacje uaktualnionego Kalkulatora EWD 100 powinny nastąpić nie później niż:

 • dla modułu dla II etapu edukacyjnego – do 30. września 2015
 • dla modułu gimnazjalnego – do 30. września 2014 i 30. września 2015
 • dla modułu maturalnego – do 15. listopada 2014 i do 15. października 2015

Usługi świadczone przez firmę będą rozliczane w ramach umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich). Wypłaty nastąpią w trzech ratach (15.10.2014, 15.03.2015, 15.10.2015) po odbiorze przez Zamawiającego kolejnych części dzieła oraz na podstawie przekazywanych co miesiąc raportów godzinowych (pierwszy raport godzinowy należy przekazać Zamawiającemu 15.04.2014).
Zamawiający na czas realizacji zamówienia udzieli licencji na modyfikację istniejącego kodu źródłowego Kalkulatora EWD 100. Jednocześnie, Wykonawca będzie zobowiązany postanowieniami umowy do nieudostępniania informacji technicznych oraz kodu źródłowego Kalkulatora EWD 100 stronom trzecim, a także do niewykorzystywania tych zasobów w pozostałej działalności.
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną bieżącej wersji Kalkulatora EWD 100 wraz z kodem źródłowym.

Wymagania dla firm zainteresowanych zamówieniem:
Firmy odpowiadające na ogłoszenie powinny sprostać następującym wymaganiom:
•    Potwierdzone certyfikatem kwalifikacje zawodowe do pracy z technologiami programistycznymi firmy Microsoft (.NET i WPF);
•    Co najmniej dwie rekomendacje klientów, dla których firma zrealizowała projekty programistyczne, potwierdzające umiejętność merytorycznej współpracy z klientem;
•    Znajomość merytorycznych zagadnień związanych z analizą wyników egzaminacyjnych.

Kryteria wyboru firmy-wykonawcy zamówienia:
•    Doświadczenie w pracy nad tworzeniem dla klientów zewnętrznych oprogramowania dedykowanego analizie wyników testów i/lub wyników egzaminacyjnych.
•    Cena. Wykonawca powinien określić w odpowiedzi na zapytanie ofertowe koszt netto  1-ej roboczogodziny związanej z utrzymaniem kalkulatora (pkt. 1), koszt netto 1-ej roboczogodziny prac rozwojowych (pkt. 2), koszt netto opracowania modułu dla II etapu edukacyjnego (pkt. 3) oraz koszt netto implementacji 5 modeli statystycznych za lata 2014 i 2015 (pkt. 4).

Sposób, miejsce i termin składania zgłoszeń:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy składać:
•    przesyłając na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
z dopiskiem „ KALKULATOR EWD 100”,
•    przesyłając pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 14. 03. 2014 r.

 
Informację wytworzył: Aleksandra Olendzka
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 07.03.2014
Data udostępnienia: 07.03.2014
 
 

Dodatkowe informacje