Umowa na wykonanie dzieła w ramach prac prelegislacyjnych związanych z opracowaniem propozycji podstaw prawnych krajowego systemu kwalifikacji.


Umowa na wykonanie dzieła w ramach prac prelegislacyjnych związanych z opracowaniem propozycji podstaw prawnych krajowego systemu kwalifikacji.
Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro.


1.    Przedmiot zamówienia

1)    Opracowanie założeń dotyczących normatywnego uregulowania i wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji uwzględniających projekty rozwiązań systemowych zawarte w “Raporcie referencyjnym: Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. Powyższe opracowanie powinno zawierać zwięzłe przedstawienie celu projektowanej regulacji, istoty proponowanych rozwiązań oraz zakresu przewidywanej regulacji i zasadniczych kwestii wymagających uregulowania, w tym zniesienia dotychczasowych lub powołania nowych organów lub instytucji.
2)    Przygotowanie analizy przewidywanych skutków opracowania określonego w pkt 1 uwzględniającej w szczególności:

  • zidentyfikowanie rozwiązywanego problemu w ramach przygotowanych założeń,
  • określenie celu i istoty interwencji wynikających z projektowanych założeń,
  • informację o konsultacjach przeprowadzonych przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu założeń,
  • porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach.

3)    Bieżące konsultacje z członkami zespołu wypracowywanych materiałów merytorycznych z obszarów tworzących zintegrowany system kwalifikacji w celu określenia stopnia szczegółowości wymaganego do objęcia tych obszarów zakresem regulacji.
4)    Uczestnictwo w spotkaniach roboczych związanych z realizacją przedmiotu umowy.

2.    Termin realizacji zamówienia

Do 31.XII.2014 r.


3.    Warunki udziału w postępowaniu

  • Wykształcenie: ukończona aplikacja radcowska.
  • Doświadczenie zawodowe: minimum 10 letnie doświadczenie w pracy w zakresie legislacji.


4.    Wymagane dokumenty:
Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać Curriculum Vitae, zawierające informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanym w punkcie 3,

5.    Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem dwóch głównych kryteriów:
- Cena (40%)
- Doświadczenie Wykonawcy (60%)


6.    Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:
- złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych
- lub przesłać pocztą tradycyjna na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
- lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać w terminie do 18.03.2014r.

 

Informację wytworzył: Katarzyna Mikulska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 11.03.2014
Data udostępnienia: 11.03.2014

Dodatkowe informacje