EKSPERT DS. OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH UCZNIÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REALIZACJĘ ZADAŃ EKSPERTA DS. OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH UCZNIÓW


Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11,  www.ibe.edu.pl
W związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, Pracownia Języków Obcych Instytutu Badań Edukacyjnych poszukuje eksperta ds. oceniania wypowiedzi pisemnych uczniów.

Zamówienie obejmuje:

1.    W trzecim etapie Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO3):
•    opracowanie koncepcji oraz planu 3-dniowego szkolenia dla osób sprawdzających wypowiedzi pisemne gimnazjalistów, napisane w języku angielskim,
•    ocenienie 50 prac uczniów, które posłużą za tzw. złoty standard, do którego porównywane będą oceny osób sprawdzających podczas ww. szkolenia,
•    przygotowanie materiałów i przeprowadzenie ww. szkolenia,
•    nadzorowanie sprawdzania 50 prac uczniów drugiego i trzeciego dnia ww. szkolenia

2.    W Badaniu efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (BENJA) w ramach VII etapu badania SUEK:
•    konsultację opracowanego w Pracowni podręcznika oceniania dla koderów,
•    sprawdzenie 100 prac pisemnych, stanowiących złoty standard, do którego porównywane będzie ocenianie koderów,
•    przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla koderów na podstawie opracowanych materiałów szkoleniowych, w tym prezentacji multimedialnej oraz sprawdzenie ćwiczeń praktycznych podczas szkolenia,
•    nadzorowanie sprawdzania prac trzeciego dnia szkolenia,
•    nadzorowanie sprawdzania prac podczas właściwego oceniania prac pisemnych w trakcie dwóch spotkań wyjazdowych.
Liczba Wykonawców: 1
Termin realizacji zamówienia: marzec-kwiecień 2014 r. (BUNJO3) oraz czerwiec- lipiec 2014 r. (BENJA)

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie określonych kwalifikacji oraz posiadanego doświadczenia:

Wymagania wobec wykonawcy:
•    wykształcenie wyższe magisterskie,
•    licencja egzaminatora OKE,
•    doświadczenie w ocenianiu prac egzaminacyjnych z języka angielskiego (egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny),
•    doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla egzaminatorów oraz osób oceniających prace pisemne z języka angielskiego,
•    doświadczenie w ocenianiu prac pisemnych z języka angielskiego w kontekście badań międzynarodowych,
•    udział w pracach nad upowszechnianiem podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego,
•    publikacje zawierające zadania sprawdzające wypowiedź pisemną z języka angielskiego.


Termin składania ofert 21.03.2014 do godz. 15:30

Informacja o kryteriach oceny ofert:
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem trzech kryteriów:
•    cena (40%),
•    udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i w pracach upowszechniających podstawę programową (30%),
•    publikacje zawierające zadania (30%).


Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego:
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.


Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Forma oferty:
1) Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 11) lub e-mail (skany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.


Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.


Informacje dodatkowe:
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cywilno-prawną obejmującą przeniesienie praw autorskich.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone dodatkowe negocjacje.

 

 

Informację wytworzył: Joanna Laskowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 14.03.2014
Data udostępnienia: 14.03.2014

Załączniki:
Pobierz plik (01. Wzór Formularza Oferty.docx)01. Wzór formularza oferty[14.03.2014]12 Kb
Pobierz plik (02. Wzór CV.docx)02. Wzór CV[14.03.2014]13 Kb

Dodatkowe informacje