Świadczenie usług w zakresie opieki psychologicznej dla dzieci w Żłobku Przyzakładowym

Zamówienie świadczenia usług w zakresie opieki psychologicznej dla dzieci w Żłobku Przyzakładowym „Ibuś” Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro 

1. Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług w zakresie opieki psychologicznej dla dzieci w Żłobku Przyzakładowym „Ibuś” Instytutu Badań Edukacyjnych, mieszczącym się w lokalu przy ul. Sokołowskiej 9 w wymiarze 10 h miesięcznie.

Główne zadania:

 • obserwowanie dzieci w żłobku podczas zabawy kierowanej i swobodnej,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych obserwacji,
 • pomoc w adaptacji dzieci,
 • pomoc opiekunom/ opiekunkom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów rozwojowych lub/i wychowawczych
 • przygotowywanie warsztatów dla rodziców i opiekunów/ek na temat adaptacji dzieci do nowych miejsc i sytuacji, wspierania prawidłowego rozwoju dzieci oraz jego stymulacji.
 • indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
 • współpraca z rodzicami podopiecznych (udzielanie wyczerpujących informacji o rozwoju i osiągnięciach dziecka, konsultacja bieżących problemów oraz zachęcanie rodziców do działań na rzecz żłobka

2. Termin realizacji zamówienia

Umowa obejmować będzie opiekę nad dziećmi od kwietnia 2014 r do końca grudnia 2014r.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
  • posiadają książeczki Sanepidu z ważnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi,
  • dodatkowo psycholog musi być osobą, która:

-       daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

-       nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

-       wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

-       nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 • posiadają minimum dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • są serdeczne, mają doskonały kontakt z dziećmi i łatwość w budowaniu pozytywnych relacji z rodzicami i innymi współpracownikami,
  • posiadają wysoką kulturę osobistą,

Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu szkoleń i warsztatów

5. Dodatkowe informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne prowadzące działalność zawodową lub gospodarczą związaną z charakterem zamawianej usługi. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenie. W przypadku osób fizycznych, niezbędne będzie prowadzenie przez te osoby sprawozdawczości dotyczącej udziału w projektach NSRO, z ograniczeniami z tego wynikającymi. Zapisy umowy poniżej:

 • ZLECENIOBIORCA, w okresie na jaki zawarto Umowę, w podziale na miesiące kalendarzowe, prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w tym okresie w ramach wszystkich innych projektów NSRO (tj. projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej).
 • ZLECENIOBIORCA na koniec miesiąca kalendarzowego, przez cały okres obowiązywania Umowy, składa ZLECENIODAWCY na piśmie, pod rygorem nieważności, ewidencję godzin i zadań wykonywanych w ramach realizacji Umowy.
 • W ewidencji, ZLECENIOBIORCA oświadcza, czy zadania określone w Umowie zrealizował w ramach pierwszych 240 godzin pracy, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na realizację zadań w projektach NSRO.
 • ZLECENIOBIORCY nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach Umowy, a wykonane po przekroczeniu pierwszych 240 godzin, o których mowa powyżej.
 • ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym.

4. Wymagane dokumenty

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o ile o udzielenie zamówienia ubiega się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 1. curriculum vitae
 1. roczny plan pracy psychologicznej w żłobku, zawierający propozycję warsztatów dla rodziców i opiekunek.

5. Kryteria oceny ofert

Cena 40 % cena, 40 % doświadczenie i kwalifikacje, 20 % ocena merytoryczna zaproponowanego planu pracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, w wyniku negocjacji prowadzonych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oraz żądania od nich dokumentów potwierdzających doświadczenie.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

W ofercie wykonawca poda cenę brutto za wykonanie zamówienia za każdy miesiąc objęty umową oraz cenę łączną. Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy. Odpowiedzi można przesyłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych.

7. Osoba do kontaktu

Dominika Chylińska
Telefon: 508 035 168
Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Oferty należy składać w terminie do 25.03.2014, do godz. 11:00

 

 

 

Informację wytworzył: Dominika Chylińska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 20.03.2014
Data udostępnienia: 20.03.2014
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (umowa psycholog.docx)Umowa psychologa[2014-03-20]40 Kb

Dodatkowe informacje