Kodowanie transkrypcji nagrań audio lekcji języka angielskiego wykonanych w ramach badania obserwacyjnego Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest pani Joanna Laskowska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 22 241 71 25.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakodowanie transkrypcji nagrań audio lekcji języka angielskiego wykonanych w ramach badania obserwacyjnego Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO) przeprowadzonego w roku 2012 wśród uczniów klas I gimnazjum (patrz punkt 1.2). Jeden z zatrudnionych koderów pełnić będzie funkcję lidera koderów. Do jego obowiązków należeć będzie komunikacja z pozostałymi koderami i weryfikacja ich prac (patrz punkt 1.4).

1.1 Liczba Wykonawców:

Zamawiający przewiduje zatrudnienie do wykonania pracy nie więcej niż 5 koderów

1.2 Kodowanie

Jeden koder (Wykonawca) zakoduje około 46 z łącznie 228 nagrań audio lekcji. Transkrybowana jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Szacowany średni wymiar godzinowy zakodowania jednej jednostki to 2,5-3 godziny.

Kodowanie wykonywane będzie za pomocą programu Maxqda. Zamawiający posiada licencję na ten program oraz przekaże sprzęt komputerowy wraz z dostępem do licencji na czas realizacji zamówienia.

Kodowanie odbywać się będzie według drzewa kodowego (zestawu kodów) przygotowanego przez Zamawiającego. Drzewo kodowe zostało skonstruowane w oparciu o zapisy podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego dla gimnazjum III.I. Poszczególne kody odpowiadają wybranym wymaganiom szczegółowym realizacji podstawy programowej.

1.3 Szkolenie

Zlecenie obejmuje uczestnictwo w 2-2,5 dniowym szkoleniu w Warszawie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego. Szkolenie będzie poświęcone głównie zaznajomieniu się z drzewem kodowym oraz opanowaniu obsługi programu Maxqda. Część szkolenia poświęcona będzie kodowaniu transkrypcji wchodzących w pulę 46 zleconych prac. Szacuje się, że na szkoleniu koder (Wykonawca) zakoduje ok. 2-4 prac z puli 46.

1.4 Konsultacje i weryfikacja kodowania

Podczas szkolenia Zamawiający wybierze jednego z koderów (Wykonawców), który pełnić będzie funkcję lidera zespołu koderów. Do jego obowiązków, oprócz zakodowania transkrypcji lekcji, należeć będzie rozstrzyganie wątpliwości zgłaszanych przez pozostałych koderów oraz weryfikacja ich prac. Każdy koder zobowiązany będzie do przekazania bazy z zakodowanymi pierwszymi 10 nagraniami, spośród których lider koderów sprawdzi wybrane dwie.

Szacowany godzinowy nakład pracy związany z komunikacją z koderami i udzielaniem wsparcia to 15- 20 godzin zegarowych pracy w ciągu całego okresu wykonywania zlecenia. Szacowany czas na weryfikację prac pozostałych koderów to ok. 12 godzin zegarowych.


2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Kodowanie odbywać się będzie w okresie wybranych trzech tygodni miedzy 18.08 a 21.09. br. Okres trzech tygodni liczony będzie od drugiego dnia szkolenia, którego termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Każdy koder (Wykonawca) ma obowiązek zakodować w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych co najmniej 10 nagrań. Poza terminem szkolenia Zamawiający nie zapewnia lokalu do realizacji zamówienia.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia i kwalifikacji:

  • uprawnienia do nauczania języka angielskiego, minimum na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej
  • co najmniej 3 lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego w systemie oświaty na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub wyższych etapach edukacyjnych, preferowane gimnazjum
  • łatwość nauki obsługi oprogramowania komputerowego
  • doskonała organizacja pracy
  • preferowani będą Wykonawcy mogący udokumentować dobrą znajomość podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub wyższych etapach edukacyjnych, preferowane gimnazjum, (np. zaświadczenie ze szkolenia, opracowania lub publikacje z ww tematyki)
  • mile widziane doświadczenie w zakresie kodowania

4. Termin składania ofert

11.08.2014 do godz.13.00

5. Informację o kryteriach oceny ofert:

Oferty będą oceniane z uwzględnieniem dwóch kryteriów:

• doświadczenie Wykonawcy (30 punktów)

Zamawiający przyzna 0 punktów w przypadku braku dokumentów poświadczających dobrą znajomość podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej lub wyższych etapach edukacyjnych.

Zamawiający przyzna 10 punktów w przypadku przedłożenia jednego dokumentu poświadczającego dobrą znajomość podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej lub wyższych etapach edukacyjnych.

Zamawiający przyzna 20 punktów w przypadku przedłożenia dwóch dokumentów poświadczającego dobrą znajomość podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej lub wyższych etapach edukacyjnych.

Zamawiający przyzna 30 punktów w przypadku przedłożenia trzech lub większej liczby dokumentów poświadczającego dobrą znajomość podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej lub wyższych etapach edukacyjnych.

• cena (70 punktów),

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

                                   cena oferty najniżej skalkulowanej
liczba punktów oferty ocenianej = -------------------------------------------- x 70pkt
                                   cena oferty ocenianej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którzy uzyskają największa liczbę punktów.

6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


8. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
b) Życiorys zawodowy (CV) wraz z klauzulą, o której mowa w pkt 9.b) poniżej;
c) Wykaz dokumentów (zaświadczeń, dyplomów ze szkoleń, publikacji) poświadczających dobrą znajomość podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub wyższych etapach edukacyjnych, (np. zaświadczenie ze szkolenia, opracowania lub publikacje z ww tematyki) wraz z kopiami tych dokumentów.

9. Forma oferty

a) Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.) lub e-mail (skany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
b) Życiorys zawodowy (CV) powinien zawierać klauzulę o następującej treści: „Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym dokumencie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i mogą być poświadczone odpowiednimi dokumentami”
c) Dokumenty wchodzące w skład oferty (poświadczające znajomość podstawy programowej) mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.


10. Informacje dodatkowe

a) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
b) Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną.
c) Oferty dotyczyć mają zakodowania 46 transkrypcji, o których mowa w pkt 1.2 i nie mogą przewyższać kwoty 3900 brutto. W przypadku, gdy Zamawiający zatrudni mniejszą liczbę koderów (Wykonawców) liczba transkrypcji do zakodowania zostanie zwiększona w porozumieniu z poszczególnymi Wykonawcami, a ich wynagrodzenie wzrośnie proporcjonalnie.
d) Wynagrodzenie jednego z koderów (Wykonawców) pełniącego funkcję lidera koderów wynosić będzie 27% kwoty zadeklarowanej w ofercie na zakodowanie transkrypcji.
e) Ogłoszenia opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie do rokowań.

 

Informację wytworzył: Joanna Laskowska
Informację udostępnił: Andrzej Walczak
Data wytworzenia: 31.07.2014
Data udostępnienia: 31.07.2014
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_Wzór_formularza_oferty.doc)Załącznik_nr_1_Wzór_formularza_oferty.doc[[31.07.2014] Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty]48 Kb

Dodatkowe informacje